دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

بررسی موتاسیون CML-T315I وCML-E255K و CML-Y253H درکروموزوم فیلادلفیا

| تعداد بازدید : 2111

جهت ارزیابی بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن (CML) و کروموزوم فیلادلفیا مثبت که با دریافت داروهای مهار کننده تیروزین کیناز (TKI) نسبت به درمان مقاومت نشان داده اند، در مرحله اول درمان، حضورجهش CML-E255K مرتبط با مقاومتTKI شناسایی می شود. در بیماران مبتلا به CML مقاوم در برابر داروی ایماتینیب یا دیگر مهارکننده کیناز، میزان جهش تبدیل ترئونین به ایزولوسین، در کدون 315 (CML-T315I) وCML-Y253H بررسی می گردد. 

بررسی موتاسیون CML-T315I وCML-E255K و CML-Y253H درکروموزوم فیلادلفیا

زمینه بالینی و ژنتیک

در بیماری CML، بیماران دارای جهش T315I نسبت به داروهای تیروزین کینازی مقاومت نشان می دهند. این جهش درکدون 315 با تبدیل شدن امینواسید ترئونین به ایزولوسین، اتفاق می افتد. شناسایی جهش های تیروزین کیناز برای جلوگیری از افزایش داروهای مهارکننده تیروزین کینازی و همچنین تغییر دارو یا نوع درمان، در بیماران مقاوم به انواع این داروها بسیار حایز اهمیت می باشد. جهش T315I در  ناحیه P-loop ژن ABL قرار دارد.

شناسایی جهش T315I KD بسیار دارای اهمیت می باشد از این جهت که بیماران دارای این جهش، نسیت به همه داروهای مهارکننده تیروزین کینازی بجز پوناتینیب مقاومت نشان می دهند. جهش های T315I و ناحیه P-loop ارتباط بسیار قوی با مقاومت مهارکننده های تیروزین کینازی دارد. برای اطلاعات بیشتر در بخش تست شناسایی جهش ABL کیناز مراجعه شود.

 

جهش E255K درحقیقت، جایگزینی اسید آمینه در موقعیت 255 در BCR-ABL1، از یک اسید گلوتامیک (E) به لیزین (K) می باشد. حضور جهش نقطه ای در BCR-ABL1 به عنوان یک مکانیسم در افزایش مقاومت بیماران به ایماتینیب گزارش شده است. برای کاهش مقاومت دارویی در بیماران مبتلا به CML که مقاومت به ایمیاتینیب نشان داده اند استفاده بیشتر دازاتینیب نسبت به نیلوتینیب تجویز می گردد. شناسایی جهش های تیروزین کیناز برای جلوگیری از افزایش داروهای مهارکننده تیروزین کینازی و همچنین تغییر دارو یا نوع درمان ، در بیماران مقاوم به انواع این داروها بسیار حایز اهمیت می باشد.

جهش  Y253Hدر موقعیت 253 ژن BCR-ABL1 اتفاق می افتد که نهایتا باعث جایگزینی اسید آمینه تیروزین به هیستیدین می گردد. بیماران CML دارای جهش T315I نسبت به داروهای تیروزین کینازی مقاومت نشان می دهند.

تست­های مولکولی

برای تشخیص جهش E255K و CML-Y253H ، تکثیرmRNA ژن BCR-ABL  توسط RT-PCR از خون بیمار و در ادامه شناسایی جهش E255K در ژن BCR-ABL معمولا توسط توالی یابی محصولات PCR صورت می گیرد.

برای تشخیص جهش  T315I ، RNA نمونه خون یا مغز استخوان استخراج شده سپس توسط روش RT-PCR تکثیر شده، سپس دومین کیناز ABL توسط nested PCR تکثیر و نهایتا توالی یابی می گردد.

 

اطلاعات مورد نیاز

 • نوع الحاق ژنی بیمار (P210، p190، P205 و یا P230)

 • تاریخچه بالینی مربوط

 • موارد مشکوک بالینی یا مورفولوژیک 

 • تاریخ نمونه گیری

 • منبع نمونه (خون یا مغز استخوان)

نوع نمونه مورد آزمایش

 • نمونه خون EDTA

 • نمونه مغز استخوان

حجم نمونه

 • 5 ml نمونه خون EDTA

 • 2 ml نمونه مغز استخوان

مدت زمان آزمایش

15 روز

References:

 • Mayo Medical Laboratories

 • American Association for Clinical Chemistry (Lab Tests Online)

 • MD Anderson Cancer Center


نویسندگان

عاطفه فرهنگ مهر، دکتر محمد کاظمی، دکتر محمد امین طباطبائی فر (متخصص ژنتیک پزشکی)، واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 2 بعد از ظهر

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس [email protected] دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

[email protected]

کد پستی : 76351-81647