دسته بندی مطالب

غربالگری سلامت جنین غربالگری سلامت نوزادان غربالگری و پیشگیری از سرطان خدمات تشخیص پزشکی و بالینی خدمات ایمونولوژی و ایمونوفلورسانس خدمات پاتولوژی و سیتو پاتولوژی آموزش های همگانی و تخصصی همکاران و متخصصین آزمایشگاهی

اطلاعات و راهنمایی های لازم برای آزمایشگاه های ارسال کننده نمونه

| تعداد بازدید : 1752

برای ارسال آزمایش های مورد نظر به آزمایشگاه های مرجع،  به یک سری شرایط و امکانات نیاز است. همچنین باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد تا نتایج دقیق و صحیحی حاصل شود.  در این مقاله شرایط و نکات در خواست آزمایش شرح داده شده است.

اطلاعات و راهنمایی های لازم برای آزمایشگاه های ارسال کننده نمونه

درخواست آزمایش های ارسالی:

 • برگه ﻓﺮﻡ درخواست ویژه آزمایش های ارسالی ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﺗﺴﺘﻬﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﻮﺩ استفاده کنید.

 • تمامی تستهای مورد نیاز را میتوان در این فرم بنویسید. ﺣﺘﻤﺎ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ خواسته شده برای ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ( ﻣﻬﺮ, اﻣﻀﺎ, ...) ﺭا ﺫﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 • ﺑﺮاﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ اﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻟﻂﻔﺎ ﻛﺪﻫﺎﻱ بین المللی آزمایش ها را در فرم درخواست بنویسید.

 • ﺑﺮاﻱ اﺭﺗﻘﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ,اﻃﻼﻋﺎت بیمار، شرح حال مختصر,ﻋﻼﻳﻢ, ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ( ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎ), ﻭاﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ, ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺧﺎﺭﺝ اﺯﻛﺸﻮﺭ,ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻭﻟﻴﻪ, ﺩﺭﻣﺎﻧﻬﺎ, ﺩاﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭد اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ ﻻﺯﻡ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺩﺳﺘﻮﺭاﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاﻱ ﻣﻮاﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﺩﺭدفترچه راهنمای آزمایشگاه اریترون ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ.

 • اﮔﺮ ﻣﻘﺪاﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﻂﻔﺎ اﻭﻟﻮﻳﺖ آزمایش ها ﺭا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 • ﺑﺮاﻱ آزمایشهای اﻭﺭﮊاﻧﺴﻲ علاوه بر ذکر اورژانسی بودن با بخش ارسالی هم تلفنی تماس بگیرید.

 

جمع آوری نمونه ها

 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ صحیح و دقیق بسیاری از خطاهای پیش آزمونی را کاهش میدهد.

 • ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮﺩﺩ و ﻓﺮﻡ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺭﻱ ﭘﺮﮔﺮﺩﺩ.

 • ﻟﻂﻔﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻄ ﺧﺎﺹ ﺑﺮاﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻳﺮﻱ ﺭا ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 • ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭب ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ اﺯ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.

 • ﻟﻂﻔﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭاﻟﻌﻤﻞ ﺯﻳﺮ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺭﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 • ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻟﻂﻔﺎ ﺯﻣﺎﻥ و ﺗﺎﺭﻳﺦ و ﻧﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮ ﺭا ﺫﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 • ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺩﺳﺘﻮﺭاﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺫﻛﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 • برای انجام آزمایش های ژنتیکی حتما به دستورالعمل ها و توصیه ها و در صورت لزوم رضایت نامه های توصیه شده توجه فرمایید.

 

ﺧﻮﻥ,  ﺳﺮﻡ و ﭘﻼﺳﻤﺎ

 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻥ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺻﺒﺢ اﻭﻝ ﻭﻗﺖ( ﺣﺪﻭﺩا 9-7 ﺻﺒﺢ)و ﻧﺎﺷﺘﺎ ( ﻋﻤﻮﻣﺎ 12 ﺳﺎﻋﺖ) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ. ﻗﺒﻞ اﺯ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﻥ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻮاﺩ ﺭﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﻥ ( اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺳﭙﻴﺮﻳﻦ) ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩاﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺩﺭ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮﻱ ترجیحا ﺑﻌﺪ از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻧﺪ (مگردر موارد استثنا).  

 • ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮﻱ ( اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻧﻮﻭﺕ(monovette), ﻭاﻛﻴﻮﺕ(vacuette), ...) اﺛﺮاﺕ ﻧﺎﻣﻂﻠﻮﺏ بر ﺭﻭﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺧﻂﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮاﻱ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺭا ﻛﺎﻫﺶ ﺩاﺩﻩ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

 • ﻭﻗﺘﻲ ﺧﻮﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺳﺮﻡ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.ﺑﺮاﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ اﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ اﺑﺘﺪا ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاﺩ اﻓﺰﻭﺩﻧﻲ و ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻮاﺩ اﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﺭا ﭘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ, ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﺭﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺮﮔﺰ اﺑﺘﺪا ﭘﺮ ﻧﺸﻮد. (بعلت آزاد شدن فاکتورهای بافتی در محل سوزن)

 • استاز وریدی (گارو) ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ 20-30 میلی متر جیوه باشد تا پالس شریانی حفظ گردد.

 • ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ( ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ) استاز وریدی بایستی برداشته شود. اسناز وریدی نباید زیاد طولانی شود.

 • ﺧﻮﻥ اﺯ وریدهای اﻓﻘﻲ ﻳﺎ محلهای ورود شریانی ﻧﺒاﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ. اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮﻥ اﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﮔﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﺤﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺭا ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ کلرور سدیم 0.9% ﻗﺒﻞ از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺩاده و مراحل ضدعفونی موضعی را انجام دهید و ﻣﻘﺪاﺭﻱ ﻛﺎﻓﻲ اﺯ ﺧﻮﻥ ( ﺣﺪﻭﺩ 20-10 سی سی ﺑﺮاﻱ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ)ﺭا ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ. ﻗﺒﻞ اﺯ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮﻱ ﻫﻴﭻ ﺩاﺭﻭییﻧﺒﺎﻳﺪ از طریق کاتتر ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮔﺮﺩﺩ.

 • ﺧﻮﻧﮕﻴﺮﻱ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﺯﻥﺑﺴﻴﺎﺭ ﻇﺮﻳﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ, ﺑﺮاﻱ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺑﺎﺭﻳﻜﺘﺮ اﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﺯﻙ ﺑﻮﺩن ﺳﻮﺯﻥ ﺧﻮﻥ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﮔﺮﺩﺩ.

 • ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺭﮔﻲ ﻛﻪ اﺯ ﺁﻥ ﻗﺮاﺭ اﺳﺖ ﺧﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ اﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻧﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺮاﺭ ﻧﺪﻫﻴﺪ.

 • ﻫﺮﮔز ﺧﻮﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺭا ﻓﺮﻳﺰ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺯﻳﺮا ﻳﺦ ﺯﺩﻥ و ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺏ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ و ﻧﻤﻴﺘﻮاﻥ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭا اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.

 • ﺧﻮﻥ ﺭا ﺩاﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎﻭﻱ EDTA ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮﻥ ﺭا ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 • EDTA ﺩاﺭ ﺭا ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﺩﺭ ﻳﺨﭽﺎﻝ ( C°8-2) ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﺮاﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻳﺰ ﺷﻮﺩ (-18° C to -24° C) که اغلب برای آزمایش های مولکولی و استخراج DNA به کار میرود.

 • ﺑﺮاﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺳﺮﻡ, ﺧﻮﻥ ﺭا ﺩاﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﺩﻩ ﺿﺪاﻧﻌﻘﺎﺩ ﻛﺸﻴﺪﻩ و ﺑﻤﺪﺕ 60-20 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﺨﺘﻪ ﮔﺮﺩﺩ و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﺪﺕ 10 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭU/min 3000ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮﮊ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﺎﻳﻊ ﺭﻭﻳﻲ ( ﺳﺮم) ﺭا ﺟﺪا ﻛﺮﺩﻩ و ﺩاﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺩﻩ اﻱ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻴﺪ.  ﺭﻭﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﺭا ﺑﺎﺫﻛﺮ ﻧﻮﻉ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺳﺮﻡ) ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  البته میتوانید از لوله های ژل دار زردرنگ مخصوص سرم نیز استفاده نمایید.

 • ﺑﺮاﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﻼﺳﻤﺎ, ﺧﻮﻥ ﺭا ﺩاﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺎﺩﻩ ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﻜﺸﻴﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻭاﺭﻭﻧﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاﻱ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺁﻧﺮا ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪا ﺗﻜﺎﻥ ﻧﺪﻫﻴﺪ. ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﺭا ﺑﻤﺪﺕ 15 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭ U/min 3000 ﺳﺎﺗﺘﺮﻳﻔﻮﮊ ﻧﻤﺎﻳﻴد. ﺭﻭﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﺭا ﺑﺎﺫﻛﺮ ﻧﻮﻉ ﻧﻤﻮﻧﻪEDTA) ﻫﭙﺎﺭﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﻴﺘﺮاﺕ) ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 • ﺗﻮﺟﻪ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻤﻬﺎﻱ ﺩاﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻥ ﺳﺮﻡ و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪاﺭ ﻣﻂﺎﺑﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻴﻤﻲ اﺯ ﺧﻮﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ, ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺩﻭ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰاﻥ ﺧﻮﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮﻱ ﺷﻮﺩ.

 • ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اﺯ ﮊﻝ ﻣﻮﻧﻮﻭﺕ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ, ﺳﺮﻡ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮﻱ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﮊﻝ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﺷﺪﻥ ﻣﺎﻳﻊ اﺯ اﺟﺰاﻱ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

 • ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮﮊﻱ g ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﺮﺧﺶ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ U/min ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ,  ﺷﻌﺎﻉ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮﮊ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ :

 • ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮﮊﻱ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭼﺮﺧﺸﻲ به طرف خارج اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻡ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻂﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺪا ﻧﺸﻮﻧﺪ.

 

 ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻐﺰﻱ- ﻧﺨﺎﻋﻲ (CSF)

 • آزمایش های ﺭﻭﻱ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻐﺰﻱ - ﻧﺨﺎﻋﻲ (CSF ) ﺑﺮاﻱ موارد تشخیصی ﺧﺎﺻﻲ به کاﺭ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ. ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﺘﻬﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻴﺘﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺴﺘﻬﺎﺱ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎﺕ اﻭﻟﻴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﺎﺩﻳﻬﺎﻱ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﺗﻮﮊﻥ و موارد دیگر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﻱ ﭘﻴﺶ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺴﺘﻬﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻟﻂﻔﺎ  ﺩﺳﺘﻮﺭاﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭا پیگیری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 • ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻥ, ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ CSF ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺩ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺴﺖ ﻻﺯﻡ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻣﺎ,ﺩﺭ ﻣﻮاﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺣﺎﺩ و ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻆﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺴﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻆﺎﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻂﻔﺎ ﻣﻮاﺭﺩ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺭا ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

 • ﺑﺮاﻱ تعیین تولید آنتی بادی درون CNS (inteathecal synthesis) و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻳﻬﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ - ﻣﻐﺰﻱ,  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ اﺯ CSF وسرم ﻫﺮﺩﻭ ﻻﺯﻡ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ اﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ CSF اﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ. ﻟﻂﻔﺎ ﻫﺮﺩﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﻡ و CSF ﺭاﺑﺮاﻱ اﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ. ﺑﺭاﻱ اﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺟﻮاﺏ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺗﺎﻝ ﺁﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺗﺎﻝ IgG ﺳﺮﻡ و CSF ﻧﻴﺰ ﻻﺯﻡ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.

 • ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩاﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﺩﻩ اﻓﺰﻭﺩﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﻧﻜﺴﻴﻮﻥ ﻟﻮﻣﺒﺎر (ﺑﻨﺪﺭﺕ ﭘﻮﻧﻜﺴﻴﻮﻥ ﺑﻂﻨﻲ) ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ. اﻭﻟﻴﻦ ﻗﻂﺮاﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﺭ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاﻱ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮﻭﺗﻴﻴﻦ ,ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮﮊ ﺟﺪا ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻳﻊ ﺭﻭﻳﻲ ﺭا ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﺧﻨﻚ(C° 8-2) ﺑﺮاﻱ 4 ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﻧﮕه ﺩاﺷﺖ. ﺑﺮاﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭا ﻓﺮﻳﺰ ﻛﺮﺩ.

 

ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺬاﺭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ:

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻂﻮﺭ ﻭاﺿﺢ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺬاﺭﻱ ﺷﻮﻧﺪ, ﺩﺭ ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﻴﻢ. ﻟﻂﻔﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺑﺎ ﻣﻮاﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺬاﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ: ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﻲ,  ﻧﺎﻡ و ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ,  ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺩاﺧﻞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ و ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ و ﻧﻮﻉ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺑﺮاﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﺮﻡ, ﭘﻼﺳﻤﺎﻱ EDTA). ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺬاﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﻤﻨﻆﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ اﺯ اﺷﺘﺒﺎﻩ اﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ. ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ مسئوﻝ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻤﺎﺭ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩاﺭاﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ( ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﻳﺎ HIV) ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺬاﺭﻱ " ﻋﻔﻮﻧﻲ" اﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ.

 

ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ:

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺩﺭﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﺤﻴﺢ و ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ اﻧﺘﻘﺎﻝ و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاﺩ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ UN ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺭا ﻣﻴﺘﻮاﻥ ﺗﻮﺳﻄ شرکتهای پستی و ... ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ. ﺑﺮاﻱ ﺣﻣﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﺗﻮﺻﻴﻪ می شود ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﺳﺮﺩ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﺒﻞ اﺯ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺭﻱ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ CSF ﺑﺮاﻱ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ beta-amyloid (1-40)، beta-amyloid (1-42) و total-tau  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻻﻳﺰا ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻳﺰ ﺷﻮﻧﺪ.

 


نویسنده

واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون

تماس با ما


اریترون یک آزمایشگاه تخصصی است که از راه های مختلف می‌توانید با آن در تماس باشید و پرسش ها و مشکلات خود را به آسانی با متخصصین ما در میان بگذارید.

 

ساعت کار آزمایشگاه از 06:30 صبح الی 10 شب به طور یکسره و روزهای تعطیل از 7 صبح الی 2 بعد از ظهر

اصفهان / خیابان شیخ صدوق شمالی / خیابان شیخ مفید غربی

جواب آزمایش خود را به آسانی از طریق ربات تلگرامی به آدرس [email protected] دریافت نمایید.

شماره تماس:7-36631906- 031    2 -36633621 - 031

شماره فکس: 89784728- 021

[email protected]

کد پستی : 76351-81647